có nguy cơ liệt nửa người hoặc mất hoàn toàn khả năng lao động.